Testy sterylności

Przeprowadzamy testy sterylności gotowych produktów, jak również składników używanych do produkcji, czy wody stosowanej w procesach technologicznych. Badamy także próbki pobierane w trakcie audytów czystości na liniach produkcyjnych.
W badaniach sterylności oceniamy stopień zanieczyszczenia bakteriami tlenowymi, grzybami pleśniowymi i grzybami drożdżopodobnymi i/lub określamy dokładne miano zanieczyszczenia.
Na życzenie klienta badamy próbki pod względem obecności określonej grupy drobnoustrojów. Wykonujemy również testy na obecność drobnoustrojów beztlenowych.

Mikrobiologiczne testy obciążeniowe typu "in-can"

Testy obciążeniowe typu "in-can" służą ocenie skuteczności zabezpieczenia gotowego produktu przed rozwojem mikroorganizmów. Dodatek skutecznego konserwantu o właściwościach biobójczych jest kluczowy dla zachowania stabilności końcowego produktu jak również uzyskania odpowiednio długiego terminu przydatności do użycia. Mimo iż znanych jest wiele skutecznych konserwantów stosowanych z powodzeniem od lat, ocena skuteczności zabezpieczenia danej formulacji w mikrobiologicznych testach obciążeniowych jest bardzo ważna. Wyniki uzyskiwane w testach obciążeniowych pozwalają na dobór odpowiedniego konserwantu (takiego, który będzie działał w określonym pH produktu i nie będzie wchodził w reakcje z jego składnikami) oraz jego właściwego stężenia, niezbędnego dla odpowiedniego zabezpieczenia produktu.

W badaniach obciążeniowych typu „in-can” stosujemy metody specjalnie dobrane dla poszczególnych grup produktów (np. materiałów budowlanych, produktów chemii gospodarczej, czy kosmetyków). Możemy również przeprowadzić badanie zgodnie z wymaganiami klienta, np. według jego wewnętrznych, nieznormalizowanych procedur badawczych.

Właściwy dobór stężenia i rodzaju konserwantu pozwala na:

  • obniżenie kosztów produkcji,
  • weryfikację deklarowanego terminu przydatności produktu,
  • uniknięcie konieczności oznaczania produktu (wymaganego przy wysokich stężeniach konserwantów) jako np. drażniącego itp.

Mikrobiologiczne testy obciążeniowe typu "in-can" według indywidualnie zaprojektowanej procedury badawczej

Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, że nie każda formulacja daje się ująć w ramy ogólnie przyjętych standardów badawczych. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów, a do każdego problemu podchodzimy indywidualnie.
W przypadkach specyficznych produktów, formulacji czy procesów technologicznych proponujemy klientom specjalnie zaprojektowane badania obciążeniowe. Możemy w nich wykorzystać np. drobnoustroje wyhodowane z surowców stosowanych w produkcji, czy też stwarzające najwięcej problemów na linii produkcyjnej. Próbki przeznaczone do badania możemy również przed rozpoczęciem testów poddać działaniu wysokiej lub niskiej temperatury, w zależności od tego, jak wygląda schemat transportu i magazynowania produktów wytwarzanych przez klienta.

Testy obciążeniowe typu powłokowego (dry film)

Tynki, farby fasadowe i farby do zastosowań specjalnych (np. typu "Kuchnia i łazienka") to produkty, w których stosuje się zabezpieczenia powłokowe (z ang. dry film preservatives). Tego typu dodatki działają w inny sposób niż konserwanty typu "in-can" – ich działanie rozpoczyna się dopiero po nałożeniu warstwy farby lub tynku na ścianę i jego wyschnięciu. Zabezpieczenia typu powłokowego mają za zadanie zapobiegać rozwojowi pleśni i glonów na pomalowanej lub otynkowanej powierzchni. Skuteczność zabezpieczenia typu powłokowego zależy od rodzaju i stężenia dodatku, jednak na jego trwałość znacząco wpływa sama formulacja farby czy tynku, ponieważ to od niej zależy, czy dany dodatek będzie z niej łatwo wymywany, np. podczas zmywania ściany lub obmywania jej przez deszcz.

W laboratorium AM Solutions przeprowadzamy badania obciążeniowe typu powłokowego dowolnych farb i tynków na bazie wodnej. W naszej metodyce badawczej wykorzystujemy specjalnie dobrane szczepy grzybów pleśniowych i glonów. Wyniki opracowywane dla poszczególnych materiałów są bardzo czytelne, dzięki każdorazowo dołączanej do nich dokumentacji fotograficznej.

Nasze laboratorium dysponuje unikatowym systemem do wymywania próbek. Odpowiednio zaprojektowane cykle płukania powłok farb i tynków odzwierciedlają procesy zachodzące naturalnie, a badania przeprowadzone na tak przygotowanych próbkach pozwalają na ocenę, w jakim stopniu dany produkt będzie odporny na rozwój pleśni i glonów nawet po kilku latach od nałożenia.

Badania analityczne HPLC

Nasze laboratorium wykonuje analizy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC (z ang. high precision liquid chromatography). Analizujemy produkty pod względem zawartości biocydów najczęściej stosowanych jako konserwanty typu „in-can” jak również typu powłokowego (dry film). Lista substancji aktywnych, możliwych do oznaczenia w naszym laboratorium obejmuje m.in. izotiazolinony (np. CMIT, MIT, BIT, mBIT, OIT, DCOIT), IPBC, bronopol, parabeny, fenoksyetanol, formaldehyd i glutaraldehyd.

Oferujemy analizy nie tylko gotowych produktów, ale także surowych materiałów wykorzystywanych do produkcji. Dzięki uzyskanym w ten sposób wynikom nasi Klienci zyskują dokładniejszą wiedzę na temat zawartości poszczególnych związków biobójczych w ich końcowym produkcie oraz dzięki uzyskanym wynikom mają większy wpływ na ich stężenie – część surowych materiałów zawiera pewne ilości konserwantów, które często nie są brane pod uwagę w planowaniu końcowego stężenia biocydów w finalnym produkcie. Mamy duże doświadczenie w analizowaniu próbek stosunkowo trudnych w ekstrakcji, takich jak np. farby i tynki. Z zastosowaniem metody HPLC badamy też zawartość biocydów w suchych powłokach farb i tynków.

Badania właściwości antybakteryjnych powierzchni

Nasze laboratorium mikrobiologiczne przeprowadza testy badania właściwości antybakteryjnych powierzchni. Tego typu testy przeprowadzamy wg metodyki zgodnej z normą EN ISO 22196, która powstała na bazie japońskiego standardu badawczego JIS Z 2801. Badanie właściwości antybakteryjnej danego materiału przeprowadzamy z zastosowaniem gatunków bakteryjnych ujętych w powyższych normach, czyli Escherichia coli i Staphylococcus aureus, jednak na życzenie klienta możemy wykorzystać w testach inne gatunki (lub szczepy) bakteryjne, np. te charakteryzujące się podwyższoną opornością na antybiotyki.

Badania starzeniowe farb, tynków oraz innych materiałów

Odporność na długotrwałe działanie zmiennych czynników atmosferycznych ma istotny wpływ na jakość farb, tynków, czy innych materiałów wykończeniowych. Nasze laboratorium dysponuje zaawansowaną aparaturą do badań starzeniowych takich materiałów. W trakcie badania próbki materiałów poddawane są naprzemiennemu działaniu wysokiej i niskiej temperatury i wilgotności, są też obmywane wodą oraz wystawiane na działanie promieniowania UV, odzwierciedlającego działanie światła słonecznego.

Po określonej liczbie cykli starzenia próbki mogą zostać poddane dalszym badaniom mikrobiologicznym lub aplikacyjnym. Dzięki temu łatwiej przewidzieć zmiany odporności mikrobiologicznej materiałów w czasie lub np. ocenić wpływ warunków atmosferycznych na zmianę ich barwy.

Pomiary koloru i połysku

Odpowiednia barwa i połysk produktu to cechy niezwykle ważne dla jego jakości. Z drugiej strony dokładna ocena koloru i jego zmian ludzkim okiem jest bardzo trudna. W naszym laboratorium możliwe jest wykonanie pomiarów koloru i połysku różnych materiałów z zastosowaniem nowoczesnej aparatury. Wyniki pomiarów przedstawiane są w formacie liczbowym, wg najbardziej rozpowszechnionych międzynarodowych systemów oceny koloru, m.in. CIE Lab i Lch, FMC-2, Lab00, Lch99.
Pomiary barwy i połysku przeprowadzamy wg procedur zgodnych z normami EN ISO, DIN i ASTM.
W laboratorium AM Solutions możliwe jest również wykonanie pomiarów koloru dla produktów w formie płynnej (np. past pigmentowych i farb).

Badania skuteczności biocydów dla celów rejestracyjnych

Biocydy są stosowane jako konserwanty różnych produktów, mające na celu ich ochronę przed rozwojem drobnoustrojów. Każda substancja biobójcza stosowana w taki sposób podlega (przed wprowadzeniem do obrotu) obowiązkowi rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wśród dokumentów niezbędnych do zarejestrowania danego produktu wymagany jest raport z badań mikrobiologicznych oceniających skuteczność biocydu jako konserwantu w odpowiedniej formulacji.
Badania oferowane przez nasze laboratorium przeprowadzane są wg metodyki zgłoszonej i zaakceptowanej przez Urząd Rejestracji, a nasze raporty badań są honorowane w Urzędzie.

Oferujemy testy skuteczności biocydów stosowanych jako konserwanty typu „in-can” (grupa produktów PT6) w formulacjach takich jak dyspersje polimerowe, farby, tynki oraz produkty chemii gospodarczej (np. detergenty).
Wykonujemy również badania skuteczności biocydów stosowanych w grupie PT10, czyli środków konserwujących w murarstwie.

Identyfikacja mikroorganizmów

Laboratorium AM Solutions oferuje usługi w zakresie identyfikacji drobnoustrojów. Identyfikację do poziomu gatunku przeprowadzamy metodą MALDI-TOF lub przez sekwencjonowanie DNA. W metodzie MALDI-TOF białka powierzchniowe bakterii są analizowane z zastosowaniem spektrometrii mas. Unikatowy wzór uzyskanych wyników porównywany jest z bazą danych opisującą kilkadziesiąt tysięcy gatunków drobnoustrojów.
W metodzie opartej na sekwencjonowaniu DNA (od pewnego czasu uznanej za standard referencyjny) analizie poddawany jest specyficzny dla poszczególnych gatunków materiał genetyczny kodujący 16S rDNA (w przypadku bakterii) lub 18S rDNA (w przypadku organizmów eukariotycznych). Uzyskana sekwencja fragmentu DNA jest porównywana z bazą danych i na tej podstawie dany organizm przypisywany jest do określonego gatunku.

Na życzenie klienta nasze laboratorium, po wyizolowaniu i identyfikacji określonych mikroorganizmów, może je zachować i wykorzystać w indywidualnie zaplanowanych późniejszych badaniach.

Badania z zakresu biologii molekularnej dla mikrobiologii

Nasze doświadczenie w mikrobiologii molekularnej, jak również zaplecze sprzętowe umożliwia nam świadczenie szeregu usług z zakresu badań molekularnych, które może być istotnym wsparciem dla lokalnych laboratoriów mikrobiologicznych (np. tych wspierających linie produkcyjne).
W AM Solutions oferujemy usługi typowania molekularnego i określania pokrewieństwa genetycznego drobnoustrojów, z zastosowaniem metod opartych na PCR, PCR-RFLP oraz na sekwencjonowaniu DNA.
Służymy też wsparciem w opracowywaniu metod dla szczególnych potrzeb klientów.
Ze względu na unikatowy charakter problemów mikrobiologicznych występujących w różnych środowiskach/liniach produkcyjnych/produktach, opracowania z zastosowaniem metod biologii molekularnej są najczęściej projektowane indywidualnie, dla poszczególnych zagadnień.